Kapitula a zjednodušený erb

Od dob založení používala Královská kolegiátní kapitula u Všech svatých jako statutární znak svou pečeť. Pro její neobyčejnou složitost se však později rozhodla používat erb v jeho zjednodušené podobě.

Kapitulní pečetidlo je opředeno řadou otazníků a záhad, které jsou shrnuty v článku Záhada nejstaršího kapitulního pečetidla. Pro větší přehlednost se proto pokusíme pouze shrnout hlavní poznatky a naznačíme vývoj vedoucí ke zjednodušenému erbu.

PODOBA PŮVODNÍHO PEČETIDLA
Vzor původního kapitulního pečetidla tvoří okrouhlý štít, v němž je zobrazen gotický chrám se dvěma postranními věžemi spojenými obloukem. U jeho zavřené brány klečí prostovlasá a bezvousá postava oděná v rytířské zbroji přepásaná mečem. Představuje zakladatele kapituly markraběte moravského Karla Lucemburského. Na jeho totožnost poukazují dva štíty, které jsou zavěšeny na základech svatyně. Erb vpravo je znakem Markrabství moravského se stříbrnočerveně šachovanou orlicí v modrém poli. Erb vlevo je znakem Českého království se stříbrným dvouocasým lvem v červeném poli. Zakladatel ve svých rukách třímá model chrámu, který pozdvihuje ke Kristu a prosí jej o ochranu. Kristus sedí na trůnu jako Pantokrator (Vševládce) se svatozáří kolem hlavy a po jeho žehnající pravici spočívá Panna Maria coby korunovaná královna všech svatých. V menších galeriích po stranách dále stojí všichni svatí a světice, jimž je kapitulní kostel zasvěcen. Samotné věže a oblouk pak obývají klečící andělé.

Pečetidlo lemuje legenda v gotické majuskule, která je vryta mezi dvěma perlovci: SIG · CAPI · CAPELAE · REG · ONIV · SANC · I · CASTRO · PRAG, a tak určuje, že se jedná o pečeť kapituly při královské kapli Všech svatých na Hradě pražském. Obvod pečeti potom zakončuje široký věnec pravděpodobně z dubového listí, který je v dolní části spojen zlatým páskem.

NĚKOLIK DAT NA OKRAJ
Přesné datum vzniku typáře není známo. S největší pravděpodobností bychom jej ale mohli položit mezi roky 1340 a 1346. Znám není ani autora předlohy, ale velmi pravděpodobně její pojetí schvaloval sám Karel Lucemburský (více v článku Záhada nejstaršího kapitulního pečetidla). Nejstarší dochovaná kapitulní pečeť se nachází na listině z r. 1418, ve které se potvrzuje dědičný pronájem části kapitulního majetku za probošství mistra Zdeňka z Labouně (více na monasterium.cz). Typář, který je v současné době uložen v archivu kapituly, pochází až z r. 1589 a je věrnou kopií původního pečetidla.

OD ZDOBNOSTI K JEDNODUCHOSTI
Kapitula používala pečeť jako svůj statutární znak nejspíše od doby svého vzniku. Avšak pro neobyčejnou zdobnost typáře, která měla nejspíše podtrhovat výjimečné postavení a vážnost kapitulního kolegia, muselo být její praktické ztvárnění dosti komplikované. Proto se členové kapituly později rozhodli svůj erb zásadním způsobem zjednodušit.

Použili k tomu gotický štít – nejspíše černé barvy – ve kterém byla vyobrazena postava klečícího zakladatele. Štít pak převyšoval prelátský klobouk černé barvy se šesti střapci po každé straně. Tento erb se od své předlohy lišil také tím, že zakladatel již byl zobrazen jako císař s plnovousem a císařskou korunou. Navíc již nebyl oděn do rytířského brnění, ale do vladařského šatu s pláštěm.

Tak v minulosti užívali erb i někteří členové kapituly, mezi nimiž zvláště vynikl Adam Ignác Mladota ze Solopysk, který znak umístil i do štítu děkanství na Pražském hradě vedle znaku Metropolitní kapituly. Tento zjednodušený erb byl ale také až do 1. poloviny 20. století vymalován na klenbě kapitulního kostela.

NOVÝ ERB A POUTNICKÉ RAZÍTKO
Kapitula potom znak v r. 2019 nahradila novým erbem, který byl vytvořen podle návrhu Zdirada Čecha (více v článku Kapitula a její nový erb). Nicméně zjednodušený erb je i nadále příležitostně používán k neoficiálním a reprezentativním účelům. V současné době se s ním můžete setkat např. na poutnickém razítku kapitulního kostela Všech svatých, které vzniklo u příležitosti Noci kostelů v r. 2024.

Fotografie:

Detail kapitulní pečeti. IN ČUMLIVSKI, D. Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech. Národní archiv: Praha, 2006. ISBN 80-86712-36-2.

Pečeť na listině z r. 1418 IN monasterium.cz

Typář Karlovy univerzity IN cuni.cz

Zjednodušený erb kapituly. IN ZENGER, Z. M. Česká heraldika. Praha: Vyšehrad, 1978.

Archiv kapituly.