Nápisová pamětní deska

V boční kapli sv. andělů je umístěna pamětní deska, kterou nechal opatřit kapitulní děkan Bartoloměj Flaxius z Čenkova (+1603). Její latinsky psaný text dosvědčuje okolnosti obnovy kapitulního kostela po požáru Malé Strany v r. 1541. Zároveň připomíná další významné historické události jako bylo přenesení ostatků sv. Prokopa Sázavského nebo otevření vchodu mezi královskou kaplí a Vladislavským sálem pro konání přísah při zasedáních zemského soudu. Její český překlad zní:

Tuto královskou kapli Všech svatých dne 2. června 1541 požárem na hradě pražském zničenou a po mnoho let v neužívání vydanou nejjasnější a nejkřesťanštější paní, paní Alžběta, z milosti Boží královna Francie, arcivévodkyně rakouská, pro svou vrozenou zbožnost a horlivost pro slávu Boží a rozšíření jeho úcty léta Páně 1580 štědře a plně daleko krásněji obnovila. A nejdůstojnější pán Antonín, arcibiskup pražský, rozený legát, téhož roku v den svatého Bernarda k poctě Boží, blahoslavené Panny Marie a Všech svatých posvětil a stanovil jako den posvěcení následující neděli. Nejdůstojnější pán Martin, arcibiskup pražský, rozený legát, roku 1588 dne 29. května sem slavnostně přenesl tělo svatého Prokopa opata, vyznavače a patrona, za účasti Jeho císařského veličenstva Rudolfa II. a celého dvora a množství věřících. Nejdůstojnější pán Zbyněk Berka, arcibiskup pražský, rozený legát, dal souhlas k žádosti slavných úředníků královských roku 1598, aby po dlouhý čas uzavřená brána k velkému paláci znovu byla otevřena pro přijímání přísah podle zvyků naší vlasti a varhany byly uloženy na pravou stranu. Na památku toho důstojný pán Bartoloměj Flaxius z Čenkova, děkan této kaple, dal udělat tuto tabuli.