Oltářní obraz Snímání Krista z kříže

V boční kapli kapitulního kostela Všech svatých je umístěn strhující oltářní obraz nazvaný Snímání Krista z kříže. Jedná se pravděpodobně o soudobou kopii obrazu, který je dnes umístěn v kostele sv. Markéty v Paříži (Rue Saint-Bernard). Autor, kterým je francouzský malíř Charles Dorigny (1534–1551), jej původně namaloval r. 1548 pro dnes již zrušenou Orleánskou kapli slavného pařížského kláštera celestýnů.

Pražská kopie vznikla někdy kolem r. 1550 – snad na objednávku arcivévodkyně Alžběty Habsburské, která si obraz po smrti svého manžela (francouzského krále Karla IX.) přivezla do Prahy. Zde jej potom věnovala kapitulnímu kostelu Všech svatých, který na vlastní náklady nechala znovu vybudovat mezi lety 1577–1580, neboť v důsledku velkého požáru Malé Strany v r. 1541 zcela vyhořel.

Oba obrazy jsou ve své kompozici naprosto shodné až na jediný detail, jímž je žebřík opřený o prostřední kříž, který na pražské kopii schází. Navíc provedení pražské kopie je o něco méně kvalitnější, což se projevuje především na malběkrajiny a tváří.

Obraz ve starší literatuře nese název Snímání Krista z kříže. Toto tematické vymezení ale není zcela jednoznačné, protože výjev umožňuje více interpretací, které se blíží spíše události oplakávání.

Ústřední výjev nás přivádí do okamžiku, kdy bylo Kristovo zmučené tělo sňato z kříže. Na první pohled se zdá, že je Josef z Arimatie předává do náruče Ježíšovy matky Marie. Ovšem pozdvižená Nikodémova pravice směrem k hrobu ve skále může naznačovat, že se nacházíme spíše ve chvíli, kdy Maria odevzdává Ježíšovo tělo k pohřbu. Ať tak či onak, Maria se konečky prstů dotýká umučeného těla a s hlubokým zármutkem pohlíží do očí Ježíšova milovaného učedníka Jana. V dolní části doplňuje Ježíšovy nejbližší Marie Magdaléna, která uctívá Ježíšovy poraněné nohy (což připomíná dvě evangelijní události: omývání Kristových nohou slzami u Mk 14,3-9 nebo jejich potírání olejem u Lk 7,36-50). Zprava se připojují plačící ženy a zleva římský setník s těmi, kdo s ním ukřižovaného střežili. V pozadí pak stojí nejspíš velekněz, který s vojákem domlouvá stráž u Ježíšova hrobu, a přímo u vchodu do hrobu spočívá v objetí dvojice Kristových učedníků.

Použitá literatura:

KONEČNÝ, L. Charles Dorigny a obraz Snímání z kříže v kostele Všech svatých na Pražském hradě. IN Umění 37/ 1989. Ústav dějin umění AV ČR: Praha, 1989. ISSN 0049-5123.

TRUNKÁTOVÁ, M. Obrazy kostela Všech svatých na Pražském hradě. Bakalářská práce. Katolická teologická fakulta UK, 2014.

VLČEK, P. Kaple Všech svatých. IN Umělecké památky Prahy: Pražský hrad a Hradčany. Academia: Praha, 2000. ISBN 80-200-0832-2.

Fotografie:

HEUSENBLASOVÁ, J. et ŠRONĚK, M. Urbs Aurea: Praha císaře Rudolfa II. Gallery: Praha, 1997. ISBN 80-86010-01-5.

Commons.wikipedia.org