O blogu

Královská kolegiátní kapitula u Všech svatých na Hradě pražském byla založena králem Janem Lucemburským mezi roky 1339–1340 z podnětu markraběte moravského Karla při tzv. královské kapli jako viditelné znamení spojenectví a jednoty českého panovníka s římským biskupem – hlavou křesťanstva. Tentýž zakladatel, ale již v roli krále, úlohu kapituly r. 1366 pozměnil a na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojil Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhradil mistrům nově založené Karlovy koleje.

I když kapitula neměla vždy možnost plnit záměry svého slavného zakladatele, jsou její dějiny za více než 680 let nesmírně bohaté. Proto bychom rádi pod záštitou děkana kapituly prezentovali formou tohoto blogu na jednom místě výsledky rozmanitého historického bádání, které zahrnuje jak významné dějinné milníky naší kapituly, tak i životní osudy jejích jednotlivých členů. Navazujeme tím na úspěšný pokus o přiblížení dějin naší kapituly, který je již řadu let publikován na kapitulním facebookovém profilu. Z naší strany se však nejedná o závěry přímého historického výzkumu, ale o výsledky zpracované na základě dostupných historických studií. Tím bychom chtěli rovněž vzdát hold i historikům, kteří se ve své práci věnovali dějinám naší kapituly.

Název tohoto blogu je odvozen od kapitulního hesla „Ad unum vertere – Obracet k jednotě“, které upomíná na snahu přivádět veškeré poznání v jednotu. To je také přáním a cílem našeho blogu, ve kterém se – jak doufáme – podaří propojit útržky jednotlivých událostí dějin naší kapituly do souvislostí jednoho velkého příběhu.

Texty z různých pramenů sestavuje Tomáš F. Král, Ph.D., který je absolventem Teologické fakulty Jihočeské univerzity, kde také obhájil disertační práci v oboru náboženské epistemologie. Dlouhodobě spolupracuje s Královskou kolegiátní kapitulou u Všech svatých při prezentaci jejích aktivit a dějin na sociálních sítích, webu a kapitulním blogu Ad unum vertere. Věnuje se také autorské i překladatelské činnosti liturgické poezie křesťanského východu na webu akathisty.cz.