Oltářní obraz Všech svatých

Oltářní obraz namaloval Václav Vavřinec Reiner r. 1729 u příležitosti kanonizace sv. Jana Nepomuckého. Stalo se tak na objednávku Kolegiátní kapituly, která tímto způsobem chtěla oslavit světce, o němž se tehdy mylně tradovalo, že byl jejím děkanem (o tomto tématu více ZDE).

Malíři se na tomto obraze podařilo v jednom výjevu ztvárnit tři motivy, s nimiž je kapitulní kostel spojen. Na obraze je totiž zobrazen sv. Jan, který je v doprovodu sv. Prokopa uváděn do společenství všech svatých, kteří se sklánějí před Nejsvětější Trojicí.

Klečící sv. Jan je oděn v kanovnickém rouchu a kolem hlavy je patrná svatozář doplněná pěticí hvězd. Jana doprovázejí andělé, kteří nesou jeho atributy. Mezi nimi lze rozpoznat kříž a kněžský biret. Světec se obrací ke sv. Prokopovi, jehož ostatky byly do kapitulního kostela přeneseny v r. 1588. Prokop třímá svou opatskou hůl, u níž je řetězem spoutaný a temnotou zahalený démon.

Za dvojicí světců pak stojí národní patroni, kteří jsou jakoby rozděleni do dvou živě rozmlouvajících hloučků. Pravou skupinku tvoří sv. Vojtěch, sv. Ivan Český, sv. Ludmila, sv. Václav a sv. Vít. Ve skupince nalevo jsou přítomni sv. Norbert, sv. Zikmund, sv. Štěpán (?) a sv. Vavřinec. Nad nimi je dobře patrný sv. Šebestián.

Střed obrazu pak doplňuje neúplný počet apoštolů, mezi kterými zvláště vyniká sv. Ondřej se svým křížem. Shromáždění pak doplňují další světci a světice, mezi nimiž je na prvním místě Matka Boží Panna Maria sklánějící se před Boží Trojicí.

Použitá literatura:

PREISS, P. Václav Vavřinec Reiner. I. a II. díl. Academia: Praha, 2013. ISBN 978-80-200-2180-9.

TRUNKÁTOVÁ, M. Obrazy kostela Všech svatých na Pražském hradě. Bakalářská práce. Katolická teologická fakulta UK, 2014.

Fotografie:

Ilustrační fotografie: Jana Havlová, Člověk a Víra

Pohled do interiéru kostela: Lucie Horníková, Člověk a Víra

Detail oltářního obrazu IN PREISS, P. Václav Vavřinec Reiner. I. a II. díl. Academia: Praha, 2013. ISBN 978-80-200-2180-9.